Cabang Olahraga
:
Sepak Takraw
Alamat
:
Jl. Menteri Supeno (DOLOG) Semarang
Email
:
contoh@email.com
Lokasi
:

Nikolas Dani Saputra

Atlet Sepak Takraw

Said Al khodri

Atlet Sepak Takraw

Wahyu Aski Iskandar

Atlet Sepak Takraw

Fachri Humam Dayananta

Atlet Sepak Takraw

Raden Ahmad Bayu Samudro

Atlet Sepak Takraw

Anwar Budiyanto

Atlet Sepak Takraw

Bintang Aljabar

Atlet Sepak Takraw

Muhammad Nuruhadirin Rosadi

Atlet Sepak Takraw

Muhammad Abdullah

Atlet Sepak Takraw

Safik Idris

Atlet Sepak Takraw

Muhamad Andriansyah

Atlet Sepak Takraw

Ilham Jagad Satria

Atlet Sepak Takraw

Eka Ade Aryanto

Atlet Sepak Takraw

Muhammad Fikri Jamaludin

Atlet Sepak Takraw

Frisca Kharisma Indrasari

Atlet Sepak Takraw

Nur Fasyechah

Atlet Sepak Takraw

Tasya Adelia Ayunda Dewi

Atlet Sepak Takraw

Nurul Ayomi

Atlet Sepak Takraw

Dona Aulia

Atlet Sepak Takraw

Rahma Tria Shabrina

Atlet Sepak Takraw

Maya Nadhea Andini

Atlet Sepak Takraw

Mia Indriyani

Atlet Sepak Takraw

Lailatun Nadhifah

Atlet Sepak Takraw

Chantika Maeliya Sonia Yasinta

Atlet Sepak Takraw

Rikha Khilmiyati

Atlet Sepak Takraw

Landung Nurvita Firanti

Atlet Sepak Takraw

CYRILLUS SENA AJI

Atlet Sepak Takraw

YUDI PURNOMO

Atlet Sepak Takraw

Toni Azhar

Atlet Sepak Takraw

VICO DWI YUSTIANTO

Atlet Sepak Takraw

DICKY PURWANTO

Atlet Sepak Takraw

ARIS ARDIYANTO

Atlet Sepak Takraw

TRI SURYANINGSIH

Atlet Sepak Takraw

Ninda Annisa Nurhamida

Atlet Sepak Takraw

DONA AULIA

Atlet Sepak Takraw

FRISCA KHARISMA INDRASARI

Atlet Sepak Takraw

DINI MITASARI

Atlet Sepak Takraw

YUDI PURNOMO

Atlet Sepak Takraw

ANWAR BUDIYANTO

Atlet Sepak Takraw

EVANA RAHMAWATI

Atlet Sepak Takraw

ALFIA YULI RAHMAWATI

Atlet Sepak Takraw

MANDEG SUHARNO

Atlet Sepak Takraw

VICTORIA EKA PRASETYO

Atlet Sepak Takraw

RIKHA KHILMIYATI

Atlet Sepak Takraw

ROHMAN HIDAYAT

Atlet Sepak Takraw

ANTON OKTAVIANSYAH

Atlet Sepak Takraw

Dini Mita Sari

Atlet Sepak Takraw

Victor Eka Prasetya

Atlet Sepak Takraw

RIFQY PUJI SANTOSO

Atlet Sepak Takraw

MANDEG SUHARNO

Atlet Sepak Takraw

DONA AULIA

Atlet Sepak Takraw

ANWAR BUDIYANTO

Atlet Sepak Takraw

VICTORIA EKA PRASETYO

Atlet Sepak Takraw

JOKO PURNOMO

Atlet Sepak Takraw

TONI AZHAR

Atlet Sepak Takraw

TRI SURYANINGSIH

Atlet Sepak Takraw

DICKY PURWANTO

Atlet Sepak Takraw

ALFIA YULI RAHMAWATI

Atlet Sepak Takraw

Zieka Mutiara Adelita

Atlet Sepak Takraw

Laudya Nesa Seftiana

Atlet Sepak Takraw

Salwa Alfairuz Ramadhanti

Atlet Sepak Takraw

Wahyudin

Atlet Sepak Takraw

Doni Agustia Permana

Atlet Sepak Takraw

NOVA ISMATUN FEBRIANI

Atlet Sepak Takraw

Zulfiqar Ahmad Dwi Cahyo

Atlet Sepak Takraw

M.SAEFUL ANWAR

Atlet Sepak Takraw

Hertian Bagus Pratama

Atlet Sepak Takraw

Didi Lukmanto

Atlet Sepak Takraw

NAZIL HILMUN HAIBAH

Atlet Sepak Takraw

Muhammad Rivaldi

Atlet Sepak Takraw

Maudy Deswinta Noercantia

Atlet Sepak Takraw

Anggita Dwi Selfiana 3329054705050002

Atlet Sepak Takraw

RIZKA RIKHATUN

Atlet Sepak Takraw

Hendra setiawan

Atlet Sepak Takraw

Ulfa Ulfianah

Atlet Sepak Takraw

RAFFI ANDRIANSYAH

Atlet Sepak Takraw

Retno Puspaningrum

Atlet Sepak Takraw

Cahyo Octavianto

Atlet Sepak Takraw

Naufal Izzuddin Akmal

Atlet Sepak Takraw

Alaikal Fadhlu

Atlet Sepak Takraw

Muhammad Nurul Pasha

Atlet Sepak Takraw

Ferdy dwi Pratama

Atlet Sepak Takraw

Wisnu Ari Prasetyo

Atlet Sepak Takraw

sulis Tiana sari

Atlet Sepak Takraw

Silvi Nafilah

Atlet Sepak Takraw

INTAN WULANDARI

Atlet Sepak Takraw

KARINA SEPTIANI

Atlet Sepak Takraw

TRIS DIYANA

Atlet Sepak Takraw

NADYA MAULANI ADISTI

Atlet Sepak Takraw

ZARKASIH ILHAM

Atlet Sepak Takraw

ERIK AGUS PRATAMA

Atlet Sepak Takraw

SAMSUL BAHRI

Atlet Sepak Takraw

Henry Hermawan

Pelatih Sepak Takraw

AGUNG SUPRIYADI

Pelatih Sepak Takraw

TRI AJI

Pelatih Sepak Takraw

NUR KHOLIS

Pelatih Sepak Takraw

BAMBANG EDY S, M.PD

Pelatih Sepak Takraw

SUKO HARTONO

Pelatih Sepak Takraw

NUR KHOLIS

Pelatih Sepak Takraw

WINARNO,M.PD

Pelatih Sepak Takraw

BAMBANG EDY SULISTIYONO

Pelatih Sepak Takraw

PANJI KERSO

Pelatih Sepak Takraw

SUKO HARTONO

Pelatih Sepak Takraw

Tri Aji

Pelatih Sepak Takraw

Ilham Anggoro Seno

Pelatih Sepak Takraw

SETYO BUDI

Pelatih Sepak Takraw

M. Muntahar Prayogi, M. Pd

Pelatih Sepak Takraw

SOPANI

Pelatih Sepak Takraw

BINTANG IRMA FAUZIYAH

Pelatih Sepak Takraw

Mahroji

Pelatih Sepak Takraw